Aanbiedingen voor zakelijke klanten. Alle prijzen excl. btw.
Naar de winkel voor particulieren.
Nederlands
OTTO Office Logo
- Alles voor uw kantoor!

Privacybeleid OTTO Office (BE)

In heel Europa gelden de bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna ‘AVG’). Wij zouden u op basis van deze verordening (zie artikel 13 en 14 AVG) willen informeren over de door ons bedrijf uitgevoerde verwerking van persoonsgegevens. Indien u vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring hebt, kunt u deze altijd richten aan het onder punt 2 of 3 vermelde e-mailadres.

Inhoud:

I. Overzicht

 1. Toepassingsgebied
 2. Verantwoordelijke
 3. Gegevensbeveiliging

II. Over gegevensverwerking

 1. Algemeen
 2. Openen van website/app
 3. Newsletter
 4. Sollicitaties
 5. Klantendienst
 6. Orderverwerking
 7. Verzending promotiemateriaal
 8. Tracking
 9. Plug-ins van social media

III. Rechten van betrokkenen

 1. Recht van bezwaar
 2. Recht van inzage
 3. Recht op rechtzetting
 4. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)
 5. Recht op beperking van de verwerking
 6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
 7. Herroepingsrecht bij toestemming
 8. Het recht klacht in te dienen

IV. Woordenlijst

I. Overzicht

In dit deel van de privacyverklaring vindt u informatie over het toepassingsgebied, over de verwerkingsverantwoordelijke en zijn functionaris voor gegevensverwerking en over gegevensbeveiliging.

1. Toepassingsgebied

De gegevensverwerking door OTTO Office (BE) kan eigenlijk worden onderverdeeld in twee categorieën:

 • In het kader van contractbeheer worden alle gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van contracten met OTTO Office (BE) verwerkt. Zijn ook externe dienstenaanbieders betrokken bij de uitvoering van een contract, bv. logistieke bedrijven of aanbieders van betaaldiensten, dan worden uw gegevens in hun vereiste omvang aan hen doorgegeven.
 • Met het bezoeken van de website/app van OTTO Office (BE) worden verschillende gegevens uitgewisseld tussen uw eindapparaat en onze server. Dit kunnen ook persoonsgegevens zijn. De aldus verkregen informatie wordt o.a. gebruikt om onze website te optimaliseren of om in de browser op uw eindapparaat reclame weer te geven.

Deze privacyverklaring geldt voor de volgende aanbiedingen:

 • Ons onlineaanbod dat beschikbaar is onder www.otto-office.be, m.otto-office.com of www.otto-office.com.
 • Altijd wanneer in een van onze aanbiedingen (bv. websites, subdomeinen, mobiele apps, webservices of links op websites van derden) wordt verwezen naar deze privacyverklaring, onafhankelijk van waar u de aanbieding opvraagt of gebruikt.

Al deze aanbiedingen worden samen ook de ‘services’ genoemd.

2. Verantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke – dus de persoon die beslist over de doeleinden en middelen van de verwerking van persoonsgegevens – voor de services is

OTTO Office (BE)
Interleuvenlaan 62
3001 Heverlee
E-mail: service@otto-office.be

3. Gegevensbeveiliging

Om de in art. 32 AVG vereiste maatregelen te ontwikkelen en zo een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen, hebben wij in ons bedrijf een systeem gelanceerd voor het beheer van gegevensbeveiliging.

II. Over gegevensverwerking

In dit deel van de privacyverklaring informeren wij u in detail over de verwerking van persoonsgegevens in het kader van onze services. Voor een beter overzicht delen wij deze informatie in volgens bepaalde functies van onze services. Bij een normaal gebruik van de services kunnen verschillende functies en dus ook verschillende verwerkingen na elkaar of tegelijkertijd plaatsvinden.

1. Algemeen

Voor alle hieronder vermelde verwerkingen geldt, indien niets anders wordt opgegeven:

Geen verplichting tot terbeschikkingstelling

Er bestaat geen contractuele noch een wettelijke plicht om persoonsgegevens ter beschikking te stellen. U bent dus niet verplicht op gegevens ter beschikking te stellen.

Gevolgen van niet ter beschikking stellen

Worden vereiste gegevens (gegevens die bij het opgeven staan aangeduid als ‘verplichte gegevens’) niet ter beschikking gesteld, heeft dit als gevolg dat de respectieve service niet kan worden uitgevoerd. Verder heeft het niet ter beschikking stellen als gevolg dat onze diensten niet in eenzelfde vorm en kwaliteit kunnen worden geleverd.

Toestemming

In verschillende gevallen hebt u de mogelijkheid om ons voor de hierna vermelde verwerkingen (of voor een deel van de gegevens) een toestemming te bezorgen voor verdergaande verwerkingen. In dat geval informeren wij u in de respectieve verklaring van toestemming apart over alle modaliteiten en de omvang van de toestemming en over de doeleinden die wij met deze verwerkingen nastreven.

Doorzending van persoonsgegevens aan derde landen

Wanneer wij gegevens doorzenden aan derde landen, dit zijn landen buiten de Europese Unie, dan gebeurt deze doorzending uitsluitend in overeenstemming met de wettelijk geregelde voorwaarden inzake toelaatbaarheid.
De voorwaarden inzake toelaatbaarheid worden geregeld in art. 44 -49 AVG.

Hosting bij externe dienstenaanbieders

Onze gegevensverwerking gebeurt op grote schaal via zgn. aanbieders van hostingdiensten die ons opslaggeheugen en verwerkingscapaciteit in hun datacenters ter beschikking stellen en in opdracht van ons en volgens onze instructies ook persoonsgegevens verwerken. Deze dienstenaanbieders verwerken gegevens ofwel uitsluitend in de EU, ofwel hebben wij met behulp van de EU- standaardbepalingen inzake gegevensbescherming een geschikt beschermingsniveau gewaarborgd.

Doorzending aan overheidsinstanties

Wij zenden persoonsgegevens aan overheidsinstanties (inclusief rechtshandhavingsautoriteiten) wanneer dit noodzakelijk is voor het nakomen van wettelijke verplichtingen waaronder wij vallen (rechtsgrond: art. 6 eerste lid c) AVG) of noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering (rechtsgrond art. 6 eerste lid f) AVG).

Opslagduur

Wij slaan uw gegevens niet langer dan nodig voor de respectieve verwerkingsdoeleinden. Zijn de gegevens niet meer noodzakelijk voor de uitvoering van contractuele of wettelijke plichten, worden ze regelmatig verwijderd, behalve indien ze gedurende een bepaalde termijn moeten worden bijgehouden. Redenen hiervoor zijn bv.:

 • Het nakomen van een commerciële en fiscale bewaringsplicht;
 • Het bijhouden van bewijsmiddelen voor juridische discussies in het kader van de wettelijke verjaringsvoorschriften.

Wij mogen uw gegevens ook bijhouden wanneer u hiervoor uitdrukkelijk de toestemming hebt gegeven.

Gegevenscategorieën

  • Accountgegevens: Gebruikersnaam en wachtwoord
  • Basispersoonsgegevens: Titel, aanspreking/geslacht, voornaam, familienaam, geboortedatum
  • Adresgegevens: Straat, huisnummer, evt. extra adres, postcode, plaats, land
  • Contactgegevens: Telefoonnummer(s), faxnummer(s), e-mailadres(sen)
  • Aanmeldgegevens: Informatie over de service via dewelke u zich hebt aangemeld; tijdstippen en technische informatie over aanmelding, bevestiging en afmelding; de bij aanmelding door u opgegeven gegevens
  • Ordergegevens: Bestelde producten, prijzen, betalings- en leveringsinformatie
  • Betalingsgegevens: Rekeninggegevens, kredietkaartgegevens, gegevens over andere betalingsdiensten zoals Paypal
  • Toegangsgegevens: Datum en tijdstip van het bezoek aan onze service; de pagina van waarop u op onze pagina bent terechtgekomen; bij gebruik van opgevraagde pagina’s; sessiegegevens (Session ID); daarnaast ook de volgende informatie van het computersysteem: het gebruikte IP-adres, browsertype en -versie, type apparaat, besturingssysteem en vergelijkbare technische gegevens.
  • Reclamegegevens: Levensloop, getuigenissen, bewijzen, tests, certificaten, foto’s
  • Gegevens volgens art. 9 AVG: Gegevens die u ons in het kader van een product- of servicebeoordeling hebt bezorgd als uw mening.

2. Openen van website/app

Hier staat beschreven hoe wij uw persoonsgegevens verwerken wanneer u onze services opent. Wij wijzen er in het bijzonder op dat het doorzenden van toegangsgegevens aan externe contentaanbieders (zie b.) door de technische werking van gegevensoverdracht via het internet onvermijdelijk is.

Informatie over verwerking

Gegevenscategorie: Toegangsgegevens

 • Bepaling doeleinde: Verbindingsopbouw, weergave van content van de service, ontdekking van aanvallen op onze pagina aan de hand van ongewone activiteiten, foutdiagnose
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid f) AVG
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Een correcte werking van de services, de veiligheid van gegevens en zakelijke processen, verhinderen van misbruik, vermijden van schade door aanvallen op computersystemen
 • Opslagduur: 30 dagen

Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangercategorie: Externe contentaanbieders die content (bv. foto’s, video’s, posts op social media, reclamebanners, fonts, update-informatie) ter beschikking stellen, die noodzakelijk zijn voor het weergeven van de service

 • Welke gegevens? Toegangsgegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending: Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Een correcte werking van de services, (versnelde) weergave van content

Ontvangercategorie: Aanbieders van IT-veiligheidsdiensten

 • Welke gegevens? Toegangsgegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending: Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Verhinderen van aanvallen via leemtes in het beveiligingssysteem / zwakke punten

3. Newsletter

Wat er met uw persoonsgegevens gebeurt bij een abonnement op onze newsletter, beschrijven wij hier:

Informatie over verwerking

Gegevenscategorie: E-mailadres

 • Bepaling doeleinde: Verificatie van de aanmelding (double opt-in-proces), verzenden newsletter
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: Looptijd van het abonnement

Gegevenscategorie: Basispersoonsgegevens

 • Bepaling doeleinde: Personalisering van de newsletter
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: Looptijd van het abonnement

Gegevenscategorie: Aanmeldgegevens

 • Bepaling doeleinde: Uitvoerbaarheid aanmelding/bevestiging/afmelding newsletter
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b), f) AVG
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Bewijs van aanmelding/bevestiging/afmelding newsletter
 • Opslagduur: Looptijd van het abonnement

Gegevenscategorie: Gebruikersprofielgegevens newsletter

 • Bepaling doeleinde: Afstemming van newsletter op interesses
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid f) AVG
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Verbetering van onze service, reclame
 • Opslagduur: Looptijd van het abonnement

Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangercategorie: Dienstenaanbieder voor verzending newsletter

 • Welke gegevens?Alle onder a. vermelde gegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending: Verwerking (art. 28 AVG)

4. Sollicitaties

In een lopend sollicitatieproces verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

Informatie over verwerking

Gegevenscategorie: Adresgegevens, contactgegevens

 • Bepaling doeleinde: Identificatie, contact opnemen, communicatie over afsluiten contract
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: 6 maanden

Gegevenscategorie: Basispersoonsgegevens

 • Bepaling doeleinde: Identificatie, contact opnemen, leeftijdscontrole
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: 6 maanden

Gegevenscategorie: Sollicitatiegegevens

 • Bepaling doeleinde: Selecte sollicitant
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: 6 maanden

Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangercategorie: Personeelsdienst

 • Welke gegevens?Sollicitatiedocumenten
 • Rechtsgrond voor doorzending: Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Afwikkeling sollicitatie, aanstellings- of ontslagprocedure, documentatie over uitvoering AV

5. Klantendienst

Zo verwerken wij uw persoonsgegevens wanneer u een beroep doet op onze klantendienst:

Informatie over verwerking

Gegevenscategorie: Basispersoonsgegevens, contactgegevens, inhoud van aanvragen/klachten

 • Bepaling doeleinde: Behandeling van aanvragen van klanten en klachten van gebruikers
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b), f)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Klantenbinding, verbetering van onze service
 • Opslagduur: Verwerking van een aanvraag

Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangercategorie: Aanbieder callcenter

 • Welke gegevens?Basispersoonsgegevens, contactgegevens, inhoud van aanvragen/klachten
 • Rechtsgrond voor doorzending : Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Verwerking van een aanvraag

6. Orderverwerking

Wanneer u bij ons producten of diensten bestelt, verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

Informatie over verwerking

Gegevenscategorie: Adresgegevens, contactgegevens

 • Bepaling doeleinde: Identificatie, contact opnemen, communicatie, verzending pakje
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Intérêt légitime le cas échéant : Orderverwerking
 • Opslagduur: 10 jaar

Gegevenscategorie: Basispersoonsgegevens

 • Bepaling doeleinde: Identificatie, contact opnemen, leeftijdscontrole
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Intérêt légitime le cas échéant : Controle wettelijke vereisten
 • Opslagduur: 10 jaar

Gegevenscategorie: Betalingsgegevens

 • Bepaling doeleinde: Afwikkeling van de betaling
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: 10 jaar

Gegevenscategorie: Bestelde en geretourneerde artikelen

 • Bepaling doeleinde: Orderverwerking
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: 10 jaar

Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangercategorie: Dienstenaanbieder klantendienst

 • Welke gegevens? Basispersoonsgegevens, contactgegevens, inhoud van aanvragen/klachten, bestelde of geretourneerde artikelen, betalingsgegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending:Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang:Verwerking van een aanvraag

Ontvangercategorie: Pakjesdiensten, transportbedrijven, rechtstreekse leveranciers

 • Welke gegevens?Adresgegevens, contactgegevens, evt. basispersoonsgegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending:Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang:Afgifte en afhaling van zendingen en goederen

Ontvangercategorie:Aanbieder betalingsdiensten

 • Welke gegevens?Betalingsgegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending: Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Afwikkeling van de betaling

Ontvangercategorie: Evt. incassobureaus, rechtbanken

 • Welke gegevens?Basispersoonsgegevens, contactgegevens, bestelde of geretourneerde artikelen, betalingsgegevens
 • Rechtsgrond voor doorzending:Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang:Aanmaningen en incassoprocedures bij wanbetaling

7. Verzending promotiemateriaal

Wanneer u bij ons een catalogus aanvraagt of wij een catalogus of een andere zending naar u hebben opgestuurd, verwerken wij uw persoonsgegevens als volgt:

Informatie over verwerking

Gegevenscategorie: Adresgegevens, contactgegevens

 • Bepaling doeleinde: Verzending catalogus
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: Duur verzending catalogus

Gegevenscategorie: Basispersoonsgegevens

 • Bepaling doeleinde: Verzending van catalogus, correcte aanspreking en adressering
 • Rechtsgrond: Art. 6 eerste lid b) AVG
 • Opslagduur: Duur verzending catalogus

Ontvanger van persoonsgegevens

Ontvangercategorie: Drukkerijen en postdiensten

 • Welke gegevens?Basispersoonsgegevens, contactgegevens,
 • Rechtsgrond voor doorzending: Verwerking (art. 28 AVG)
 • Evt. gerechtvaardigd belang: Verzending promotiemateriaal

8. Tracking

Hieronder beschrijven wij hoe uw persoonsgegevens met behulp van trackingtechnologieën worden verwerkt voor de analyse en optimalisering van onze services en voor promotiedoeleinden.

De beschrijving van het trackingproces omvat ook informatie over hoe u de gegevensverwerking kunt verhinderen of er bezwaar tegen kunt maken. Let erop dat de zgn. ‘opt-out’-optie, en dus de weigering van verwerking, in principe wordt opgeslagen via cookies. Wanneer u onze services gebruikt via een nieuw eindapparaat of in een andere browser of wanneer u de door uw browser achtergelaten cookies hebt verwijderd, moet u die weigering opnieuw registreren.

Het beschreven trackingproces verwerkt persoonsgegevens enkel in gepseudonimiseerde vorm. Er vindt geen verbinding met een concrete, geïdentificeerde natuurlijke persoon plaats, en dus geen samenvoeging van gegevens met informatie over de betrokkene van het pseudoniem.

Tracking voor analyse en optimalisering van onze services en uw gebruik, alsook voor het meten van het succes van reclamecampagnes en de optimalisering van promoties

Doeleinden van de verwerking

De analyse van het gedrag van gebruikers met tracking helpt ons om de doeltreffendheid van onze services te controleren, ze te optimaliseren en aan te passen aan de vereisten van de gebruiker alsook om fouten weg te werken. Daarnaast gebruiken we tracking om parameters over het gebruik van onze services (omvang, gebruiksintensiteit, surfgedrag van de gebruiker) statistisch – op basis van uniforme standardprocedures – te bepalen en zo voor de hele markt vergelijkbare waarden te verkrijgen.

Tracking voor het meten van succes van reclamecampagnes dient om onze campagnes in de toekomst te optimaliseren en handelaars en reclamemakers ook informatie te geven om hun werkwijze te optimaliseren. Tracking voor de optimalisering van reclame heeft als doel om gebruikers reclame te bezorgen die is afgestemd op hun interesses, het succes van de reclame en dus ook de inkomsten uit reclame te verhogen.

Rechtsgrond van de verwerking

Bij services die het gedrag van betrokken personen op het internet traceerbaar maken en bij het opstellen van gebruikersprofielen, is een geïnformeerde toestemming in de zin van AVG noodzakelijk.

Over de gebruikte trackingprocedures

Beschrijving van de dienst: Google Analytics

Beschrijving van de dienst: Google

Beschrijving van de dienst: intelliAD

Beschrijving van de dienst: Pingdom

Beschrijving van de dienst: Optimizely

Beschrijving van de dienst: Bing

Beschrijving van de dienst: affilinet/awin

Beschrijving van de dienst: ChannelPilot

Beschrijving van de dienst: Moebel.de

Beschrijving van de dienst: Shopzilla

Beschrijving van de dienst: Smatch

Beschrijving van de dienst: Shopping.com

Wanneer u bezwaar wilt maken tegen reclame op basis van interesses, kunt u naar de website http://www.youronlinechoices.com/be-nl/ surfen, daar op ‘Je advertentievoorkeuren’ klikken en de aanwijzingen volgen om het gebruik van gegevens voor reclame op basis van interesses door de daar vermelde dienstenaanbieders volledig of individueel te verhinderen. U ontvangt dan wel nog reclame die niet gebaseerd is op uw interesses.

Daarnaast hebt u de mogelijkheid om de tracking op onze website uit te schakelen voor uw huidige sessie. De link vindt u onderaan op elke pagina.

9. Plug-ins van social media

Deze website bevat evt. invoegtoepassingen (plug-ins) van social media zoals bv.: Facebook, Google+, Twitter of Pinterest die afkomstig zijn van derden en waarmee via knoppen berichten naar de respectieve sociale netwerken kunnen worden gestuurd om inhoud bv. te evalueren, aan te raden of te delen. Hiermee willen wij onze services meer bekendheid geven. Wij configureren onze services zo dat een er pas een gegevensoverdracht plaatsvindt wanneer u op de knop drukt. De rechtsgrond voor deze gegevensoverdracht is art. 6 I f) AVG. Elke respectieve aanbieder is verantwoordelijk voor de correcte verwerking van de doorgegeven gegevens.

Beschrijving van de dienst: Facebook

Beschrijving van de dienst: Google+

Beschrijving van de dienst: Twitter

 • Aanbieder: Twitter Inc., 539 Bryant Street, Suite 402, San Francisco, CA 94107, USA
 • Privacy-informatie van de aanbieder:
  https://twitter.com/fr/privacy

Beschrijving van de dienst: Pinterest

III. Rechten van betrokkenen

1. Recht van bezwaar

Verwerken wij uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing, dan hebt u op elk ogenblik het recht om voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van de u betreffende persoonsgegevens in het kader van dergelijke marketing; dit geldt ook voor profilering, voor zover deze in verband staat met zulke direct marketing.

Daarnaast hebt u het recht om vanwege met uw specifieke situatie verband houdende redenen voor de toekomst bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6, eerste lid e) of f) AVG; dit geldt ook voor profilering op basis van die bepalingen.

U kunt uw recht van bezwaar gratis uitoefenen.

U kunt ons bereiken via de hieronder I.2 vermelde contactgegevens.

Houdt er s.v.p. rekening mee, dat om organisatorische en technische redenen een overlapping in de tijd kan zitten tussen uw herroeping van de Newsletter en het gebruik van uw e-mailadres in het kader van een lopende campagne.

2. Recht van inzage

U hebt het recht om te weten of de u betreffende persoonsgegevens door ons worden verwerkt, welke persoonsgegevens dit dan zijn en bijkomende informatie volgens art. 15 AVG.

3. Recht op rechtzetting

U hebt het recht om van ons onverwijld rechtzetting van de u betreffende onjuiste persoonsgegevens te verkrijgen (art. 16 AVG). Met inachtneming van de doeleinden van de verwerking hebt u het recht vervollediging van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen, onder meer door een aanvullende verklaring te verstrekken.

4. Recht op gegevenswissing (‘recht op vergetelheid’)

U hebt het recht van ons te verlangen dat wij de u betreffende persoonsgegevens onmiddellijk wissen voor zover een van de in art. 17 eerste lid van de AVG vermelde gronden van toepassing zijn en de verwerking niet noodzakelijk is voor een van de in art. 17 derde lid van de AVG genoemde doeleinden.

5. Recht op beperking van de verwerking

U hebt het recht een beperking bij de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen wanneer een van de in art. 18 eerste lid a) tot d) van de AVG genoemde voorwaarden van toepassing is.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

U hebt het recht de u betreffende persoonsgegevens, die u aan ons hebt bezorgd, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen. Verder hebt u het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden of dat wij ze rechtstreeks doorzenden. Dit geldt wanneer de basis van de gegevensverwerking de toestemming of een contract is en de gegevens geautomatiseerd verwerkt worden. Dit geldt niet voor gegevens die enkel op papier beschikbaar zijn. U kunt de gegevens zelf in uw klantaccount van de onlineshop te downloaden.

7. Herroepingsrecht bij toestemming

Indien de verwerking is gebaseerd op uw toestemming, hebt u het recht deze toestemming op elk ogenblik te herroepen. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

8. Het recht klacht in te dienen

U hebt het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit.

IV. Woordenlijst

Verwerker: Een natuurlijke of rechtspersoon, overheid, inrichting of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verwerkingsverantwoordelijke.

Browser: Computerprogramma voor het weergeven van websites (bv. Chrome, Firefox, Safari)

Cookies: Het begrip ‘cookie’ is eigenlijk afkomstig uit het Engels en kan in zijn oorspronkelijke betekenis in het Nederlands worden vertaald als ‘koekje’. In de context van het internet beschrijft een cookie een tekstbestandje dat bij een bezoek aan een website lokaal op de computer van de gebruiker wordt opgeslagen. Dit bestandje bevat informatie over het gedrag van de gebruiker. Wordt de browser geopend en de respectieve website opnieuw bezocht, komt het cookie in actie en geeft het de webserver, met behulp van de opgeslagen gegevens, informatie over het surfgedrag van de gebruiker.

Cookies zijn in dit verband dus geen koekjes, maar informatie die een website lokaal op de computer van bezoekers achterlaat in de vorm van een tekstbestandje. Dit zijn bijvoorbeeld door de gebruiker opgegeven instellingen op een pagina, maar ook informatie die de website volledig onafhankelijk van de gebruiker heeft verzameld. Later kunnen deze lokaal opgeslagen tekstbestandjes dan door dezelfde webserver die ze heeft aangemaakt, ook opnieuw worden gelezen. De meeste browsers aanvaarden cookies automatisch. U kunt cookies beheren met behulp van de browserfuncties (meestal onder ‘Opties’ of ‘Instellingen’). Zo kunt u bijvoorbeeld de optie uitschakelen dat cookies worden opgeslagen, instellen dat voor het opslaan van cookies elke keer uw toestemming moet worden gevraagd of andere beperkingen instellen. U kunt cookies ook op elk ogenblik verwijderen.

Derde landen: Een land dat niet gebonden is aan de wettelijke bepalingen van de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (een land buiten de EER)

Persoonsgegevens: Alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

Pixel: Pixels worden ook wel telpixels, trackingpixels, web beacons of webbugs genoemd. Dit zijn kleine, onzichtbare grafieken in HTML-e-mails of op websites. Wordt een document geopend, dan wordt dit beeldje door een server op het internet geladen waarbij het downloaden daar wordt geregistreerd. Zo kan de beheerder van de server zien of en wanneer een mail werd geopend of een website werd bezocht. Deze functie wordt meestal uitgevoerd door het openen van een klein programma (Javascript). Zo kunnen bepaalde soorten van gegevens op uw computersysteem worden herkend en doorgestuurd, zoals de inhoud van cookies, het tijdstip en de datum waarop een pagina werd geopend alsook een beschrijving van de pagina waarop het telpixel zich bevindt.

Profilering: Elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

Services: Onze aanbiedingen waarop deze privacyverklaring van toepassing is (zie ‘Toepassingsgebied’).

Tracking: Het verzamelen van gegevens en de analyse ervan of over het gedrag van bezoekers op onze website.

Trackingtechnologieën: Tracking is mogelijk zowel via de op onze webservers opgeslagen activiteitsprotocollen (logfiles) als via het verzamelen van gegevens op uw eindapparaat via pixels, cookies en vergelijkbare trackingtechnologieën.

Verwerking: Een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens.


OTTO Office - Alles voor uw kantoor!

Newsletter