Aanbiedingen voor zakelijke klanten. Alle prijzen excl. btw.
Naar de winkel voor particulieren.
Nederlands
 PDF versie tonen

Algemene verkoopvoorwaarden

1.Toepasselijkheid

De hiernavolgende bepalingen gelden voor alle overeenkomsten, leveringen en prestaties tussen OTTO Office NV (ďOTTO OfficeĒ) en haar klanten (ďKlantĒ). Laatstgenoemden zijn consumenten (ďConsumentenĒ), voor zover zij consument zijn in de zin van artikel 1649bis ß2, 1į van het Burgerlijk Wetboek of artikel 1, 7 van de Handelspraktijkenwet van 14 juli 1991. Onze klanten zijn handelaars (ďHandelaarsĒ) voor zover de zij geen Consument zijn. Afwijkende handelsvoorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk verworpen. Alle afwijkingen vereisen om geldig te zijn de uitdrukkelijke schriftelijke bevestiging van OTTO Office.

2. Bedenktermijn en teruggavetermijn

Bij OTTO Office koopt u op proef, d.w.z. dat u artikelen die u niet bevallen, zonder opgave van reden en zonder betaling van enige geldboete binnen de 30 dagen vanaf de dag van de levering van de producten kan teruggeven. De koopovereenkomst treedt, vanaf de ontvangst van de waar, door uw goedkeuring in werking, uiterlijk echter na afloop van de teruggavetermijn van 30 dagen. Voor de naleving van de termijn volstaat het tijdig kenbaar maken van de terugnamewens. Het kenbaar maken van de terugnamewens moet gericht worden aan OTTO Office op het telefoonnummer (070) 234 000 of per fax (070) 234 010. In elk geval gebeurt de terugzending op onze kosten en op ons risico. Bij een geldige teruggave moeten de beiderzijds ontvangen prestaties worden terugbezorgd en moet eventueel genoten gebruik (bijv. gebruiksvoordelen) teruggegeven worden. Bij een verslechtering van de waar kan een waarderestitutie worden verlangd. Dit geldt niet wanneer de verslechtering van de waar uitsluitend tot hun keuring Ė zoals dit bijvoorbeeld in een winkel gebruikelijk zou geweest zijn Ė terug te voeren is. Voor het overige kan u de verplichte waarderestitutie vermijden indien u de waar niet zoals een eigenaar in gebruik neemt en niets doet wat haar waarde negatief zou kunnen beÔnvloeden.

3. Totstandkoming van de overeenkomst en levering

Bij bestellingen via de internetsite www.otto-office.be komt de koopovereenkomst pas tot stand door verzending van een e-mail, waarin Otto Office de bestelling bevestigt. Een levering aan groothandelaars en professionele doorverkopers is uitgesloten. We behouden ons het recht voor de levering van onze artikelen tot een in de handel gebruikelijke hoeveelheid te beperken. De levering gebeurt door een door ons aangeduide firma enkel binnen BelgiŽ (leveringsgebied), op het door de Klant bij de bestelling aangegeven adres. Wanneer een bepaald artikel niet kan worden geleverd, verbinden we ons ertoe u onmiddellijk over de niet-beschikbaarheid te informeren. In bepaalde gevallen sturen we u een kwalitatief en qua prijs gelijkwaardig artikel (vervangartikel) op. Eventueel ontvangen tegenprestaties zullen onmiddellijk worden terugbetaald. Ook het vervangartikel kan u, wanneer dit u niet bevalt, binnen in totaal 30 dagen teruggeven.

4. Leveringstermijnen

Ten opzichte van de Handelaar zijn de leveringstermijnen louter informatief en houden zij geen verbintenis noch garantie in. Het overschrijden van deze termijnen kan voor de Handelaar geen aanleiding zijn tot schadeloosstelling noch tot ontbinding van het contract, tenzij een belangrijke laattijdigheid in de levering te wijten is aan een grove onachtzaamheid of een opzettelijke daad van OTTO Office.

5. Overdracht van risico en eigendomsvoorbehoud

De overdracht van risico vindt plaats op het ogenblik van de levering. De eigendomsoverdracht van de goederen heeft slechts plaats na de volledige betaling van de overeengekomen prijs door de Klant. Zolang de prijs niet in zijn geheel is betaald, is de Klant niet gerechtigd om over de goederen te beschikken, met name door ze om te vormen, in pand te geven of ze aan een derde te verkopen of ze aan een derde ter beschikking te stellen ten welke titel ook.

6. Prijzen en verzendingskosten per bestelling

Voor Consumenten gelden de op het internet opgegeven prijzen die inclusief de wettelijke BTW zijn aangeduid. Hoeveelheids- en schaalprijzen gelden per artikelitem en kleur resp. uitvoering. Voor Handelaars is het transport van goederen vanaf een orderwaarde van EUR 45,- (zonder BTW) gratis. Onder een netto goederenwaarde van EUR 45,- bedraagt de forfaitaire vrachtkost EUR 5,49 (zonder BTW) per bestelling. Voor Consumenten is het transport van de goederen vanaf een orderwaarde van EUR 56,96 (met BTW) gratis. Onder EUR 56,96 bedraagt de forfaitaire vrachtkost EUR 6,95 (met BTW). Voor de orderbehandeling en verpakking wordt in elk geval een vaste kostprijs van EUR 2,99 (zonder BTW) per bestelling aangerekend voor Handelaars en van EUR 3,78 (met BTW) voor Consumenten.

7. Betaling

De levering gebeurt in principe tegen de uitgifte van een factuur. Facturen zijn betaalbaar op 30 dagen na levering zonder enige korting, voor zover niet uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. We behouden ons het recht voor om de door Handelaars verzochte levering enkel tegen voorafgaande betaling of aanbetaling uit te voeren. Elke laattijdige betaling brengt van rechtswege en zonder ingebrekestelling de aanrekening van verwijlintresten met zich mee ŗ rato van 1% per maand berekend op het totaalbedrag van de factuur. Daarbovenop wordt elke op de vervaldag onbetaalde factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een bedrag gelijk aan 10% van het verschuldigde factuurbedrag, met een minimum van 20 EUR. In geval van laattijdige betaling of niet betaling behoudt OTTO Office zich het recht voor om zonder voorafgaande ingebrekestelling de nog uit te voeren leveringen te schorsen onder voorbehoud van alle verdere rechten. De niet-betaling op de vervaldag van ťťn enkele factuur, maakt het totaal verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar. Elke betwisting van een factuur dient te gebeuren binnen de 8 dagen na ontvangst.

8. Aansprakelijkheid / garantie

Elke vergissing begaan door OTTO Office (bv. met betrekking tot hoeveelheid), alsook alle zichtbare gebreken, dienen door de Klant op straffe van verval te worden gemeld per aangetekend schrijven binnen 5 dagen na de levering. Elk verborgen gebrek dient door de Klant op straffe van verval te worden gemeld aan OTTO Office binnen 2 weken na de ontdekking ervan. De garantie neemt in elk geval een einde, tenzij anders voorzien, 24 maanden na de levering. Voor alle tijdens de garantietermijn optredende gebreken van de koopwaar kunt u kiezen tussen de herstelling (indien mogelijk) of de vervanging van het defecte artikel door eenzelfde of, indien dit niet meer beschikbaar is, een naar waarde en functionaliteit gelijkwaardig artikel. De aanspraken van de Klant zijn strikt hiertoe beperkt. OTTO Office is niet aansprakelijk voor schade of storingen die tot een foutieve bediening, gebruik van geweld of natuurlijke slijtage terug te voeren zijn. De aansprakelijkheid van OTTO Office ten opzichte van de Klant is in elk geval beperkt tot de waarde van het gekochte goed. OTTO Office is niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, verlies van winst, omzet, inkomen, contracten, cliŽnteel, imagoschade, of gemiste besparingen. Geringe afwijkingen ten opzichte van de afgebeelde producten van de geleverde waar zijn technisch van aard en gelden daarom niet als gebrek. Bovenstaande bepalingen doen echter geen afbreuk aan de wettelijke rechten van de Consument onder de nationale wetgeving betreffende de verkoop van consumptiegoederen.

9. Gepersonaliseerde producten met reclameopschrift

Voor gepersonaliseerde producten met reclameopschrift dienen de hiertoe noodzakelijke teksten schriftelijk te worden opgegeven. De Klant garandeert dat de door hem bezorgde teksten, logoís, tekens, enz. geen intellectuele eigendomsrechten van derden (bijv. merken, handelsbenamingen, copyrights, enz.) schenden. Met het plaatsen van de bestelling staat de Klant ons het gebruik van zijn intellectuele eigendomsrechten voor de uitvoering van de overeenkomst toe. De Klant verbindt zich ertoe ons te vrijwaren tegenover alle aanspraken die derden op basis van inbreuken tegen hun rechten ingevolge de uitvoering van de bestelling tegen ons zouden kunnen laten gelden en vergoedt de aldus voor ons ontstane schade (inclusief erelonen en kosten van advocaten en experts). We behouden ons het recht voor om bestellingen die een inbreuk tegen rechten van derden zouden kunnen inhouden, te weigeren of te annuleren. Bij bestellingen met reclameopschrift behouden we ons om technische redenen het recht voor om tot 5% meer of minder te leveren.

10. Bescherming persoonsgegevens

De bij een bestelling verstrekte persoonsgegevens worden verwerkt door OTTO Office (BE) NV, Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee, BelgiŽ, met als doel de uitvoering van de bestelling en direct marketing. De verstrekking door de Klant van de bij een bestelling vereiste persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van die bestelling. Indien de Klant deze persoonsgegevens niet verstrekt, kan OTTO Office de overeenkomst niet sluiten of uitvoeren. De door de Klant verstrekte persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan derden met het oog op de uitvoering van de bestelling en, met toestemming van de Klant, direct marketing. Voor de kredietcontrole en de verificatie van de kredietwaardigheid kunnen tijdens de duur van de relatie met de Klant en het bestaan van de opzegbare klantenrekening de adres- en kredietwaardigheidsgegevens aan andere ondernemingen van de OTTO Office groep of in voorkomend geval aan de firma Euro DB, Raketstraat 50 bus 20, 1130 Brussel, worden doorgegeven. De Klant kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen het gebruik en de doorgifte aan derden van zijn persoonsgegevens voor direct marketing. De Klant kan zijn recht van toegang, verbetering en verzet tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor direct marketing door OTTO Office of derden kosteloos uitoefenen door een ondertekend en gedagtekend verzoek te richten aan OTTO Office (BE) NV, Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee, BelgiŽ, met daarbij als afdoend bewijs van zijn identiteit een recto-verso-kopie van zijn identiteitskaart. De Klant kan deze rechten ook uitoefenen door een e-mail te sturen naar service@otto-office.be; daarbij kan OTTO Office de Klant vragen om een afdoend bewijs van zijn identiteit te bezorgen.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Huidige algemene voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. In geval van betwisting zijn uitsluitend de rechtbanken van Leuven bevoegd, zonder afbreuk aan de bepalingen van artikel 624 van het Gerechtelijk Wetboek indien het een verkoop aan een Consument betreft.

12. Nietigheid

Indien een bepaling of een onderdeel van een bepaling van huidige algemene voorwaarden of van de overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, nietig, mocht(en) zijn, blijven de overige bepalingen van de huidige voorwaarden of van de overeenkomsten waarop de voorwaarden van toepassing zijn, onverminderd van kracht.


Aanduiding van aanbieder

OTTO Office (BE) NV
Interleuvenlaan 62, 3001 Heverlee
Met ondernemingsnummer BE0889.777.931, RPR Leuven
 

OTTO Office - Alles voor uw kantoor!